รายละเอียด

สวัสดิการสมาชิก

03 ก.ค. 2566

811 ครั้ง

 

สวัสดิการสมาชิก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. สวัสดิการช่วยเหลือแก่สมาชิกที่เจ็บป่วย
  2. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวถึงแก่กรรม
  3. สวัสดิการเงินบำเหน็จสมาชิกสหกรณ์
  4. สวัสดิการช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ

 

 

1. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย

กำหนดเกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย

1.1. เงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่เป็นสมาชิกเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาล

1.2. จำนวนเงินสวัสดิการช่วยเหลือแก่สมาชิกเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร ให้ครั้งละ 1,000 บาท โดยต้องแนบสำเนาเอกสารใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ ให้ยื่นภายใน 1 ปี นับจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลและให้ไม่เกินรายละ 2 ครั้งต่อปี

 

2. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวเสียชีวิต

กำหนดเกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเสียชีวิต

2.1. เกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกเสียชีวิต ดังนี้

          ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 6 เดือน - 5 ปี  ได้รับรายละ  5,000.00 บาท

          ระยะเวลาการเป็นสมาชิกมากกว่า 5 - 10 ปี ได้รับรายละ 10,000.00 บาท

          ระยะเวลาการเป็นสมาชิกมากกว่า 10 ปี  ได้รับรายละ 20,000.00 บาท

2.2. เกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการสำหรับครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ดังนี้

          2.2.1 บิดาหรือมารดา ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 6 เดือน - 5 ปี ได้รับรายละ  5,000.00 บาท

                    ระยะเวลาการเป็นสมาชิกมากกว่า 5 - 10 ปี ได้รับรายละ  8,000.00 บาท

                    ระยะเวลาการเป็นสมาชิกมากกว่า 10 ปี ได้รับรายละ 10,00.00 บาท

          2.2.2 สามีหรือภรรยา ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 6 เดือน - 5 ปี ได้รับรายละ  5,000.00 บาท

                    ระยะเวลาการเป็นสมาชิกมากกว่า 5 - 10 ปี ได้รับรายละ  8,000.00 บาท

                    ระยะเวลาการเป็นสมาชิกมากกว่า 10 ปี ได้รับรายละ 10,000.00 บาท

(เกณฑ์การรับสวัสดิการสามีหรือภรรยาเสียชีวิต ให้ได้แค่ครั้งเดียวตลอดอายุการเป็นสมาชิก)

          2.2.3  บุตร  ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 6 เดือน - 5 ปี  ได้รับรายละ  4,000.00 บาท

                    ระยะเวลาการเป็นสมาชิกมากกว่า 5 - 10 ปี ได้รับรายละ  6,000.00 บาท

                    ระยะเวลาการเป็นสมาชิกมากกว่า 10 ปี  ได้รับรายละ  8,000.00 บาท

2.3. หากสมาชิกมีสิทธิในการรับสวัสดิการดังกล่าวหลายลำดับ ให้เลือกใช้เพียงสิทธิเดียว

2.4. ในกรณีที่มีผู้รับสวัสดิการหลายคนและไม่สามารถตกลงกันได้ สหกรณ์จะพิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

2.5. เกณฑ์การนับระยะเวลาเป็นสมาชิกนั้น จะต้องเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ถ้ามีการลาออกก่อนและสมัคร    เป็นสมาชิกใหม่ ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาการเป็นสมาชิกใหม่

2.6. การขอรับสวัสดิการบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ต้องนำหลักฐานมายื่น ดังนี้

          2.6.1 สำเนาใบมรณะบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย”

          2.6.2 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน (ของสมาชิก) 

          2.6.33 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

2.7. กรณีบิดา มารดา ของสมาชิกเป็นคนเดียวกัน ให้สมาชิกได้รับสิทธิคนเดียว

2.8 กรณีบุตรที่มีบิดาและมารดาเป็นสมาชิก ให้บิดาหรือมารดาได้รับสิทธิคนเดียว

 

3. สวัสดิการเงินบำเหน็จสมาชิกสหกรณ์

กำหนดเกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการเงินบำเหน็จสมาชิกสหกรณ์

3.1. เมื่อสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับที่ 41 (1) (2) (3)

3.2. จะต้องเป็นสมาชิก ที่มีอายุต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.3. การนับเวลาของสมาชิก ให้นับการเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ครั้งสุดท้าย แล้วคิดเป็นปีถ้าเกิน 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี ถ้าไม่ถึง 6 เดือน มิให้นำมาคำนวณ

3.4. การขอรับเงินสวัสดิการดังกล่าว ให้สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ หรือผู้รับโอนประโยชน์ยื่นหนังสือตามแบบพิมพ์  พร้อมกับแนบหลักฐานเอกสารประกอบภายใน 30 วัน นับจากวันที่พ้นขาดจากสมาชิกภาพ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิที่จะรับเงินดังกล่าว           

3.5. เกณฑ์การคำนวณเงินสวัสดิการ ให้นำระยะเวลาการเป็นสมาชิกคูณด้วยอัตราที่กำหนด ดังนี้

                    ระยะเวลาการเป็นสมาชิก    5 – 10 ปี    คิดให้ปีละ 500.00 บาท

                    ระยะเวลาการเป็นสมาชิก    มากกว่า 10 ปี – 15 ปี    คิดให้ปีละ 600.00 บาท

                    ระยะเวลาการเป็นสมาชิก    มากกว่า 15 ปีขึ้นไป    คิดให้ปีละ 700.00 บาท

3.6. สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2563 เมื่อคำนวณเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกแล้วจะต้องมีวงเงินไม่เกิน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

4. สวัสดิการช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ

กำหนดเกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ

4.1. เงินสวัสดิการนี้ให้ใช้เฉพาะบุคคลที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ เท่านั้น

4.2. เงินสวัสดิการนี้ให้เฉพาะสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย

4.3. เกณฑ์การพิจารณาสวัสดิการ ดังนี้

          กรณีเสียหายทั้งหลัง     สมาชิกเป็นเจ้าบ้าน      จำนวนเงินไม่เกิน 20,000.00 บาท

                                     สมาชิกเป็นผู้อาศัย       จำนวนเงินไม่เกิน   5,000.00 บาท

          กรณีเสียหายบางส่วน    สมาชิกเป็นเจ้าบ้าน      จำนวนเงินไม่เกิน 10,000.00 บาท

                                     สมาชิกเป็นผู้อาศัย       จำนวนเงินไม่เกิน   2,500.00 บาท

(กรณีเสียหายบางส่วนให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ)

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ ได้แก่

  1. เอกสารใบแจ้งความ ระบุรายละเอียดการประสบภัยพิบัติ และระบุชื่อสมาชิก หรือระบุการพักอาศัยอยู่ ณ สถานที่แห่งนั้น
  2. กรณีน้ำท่วม ต้องมีประกาศเขตภัยพิบัติ
  3. ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาบัตรประชาชน

 

*สมาชิกสามารถยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 1 ปี นับจากเอกสารใบแจ้งความ

*เงินสวัสดิการนี้ หากระบุที่อยู่เดิม ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการ 4 ปี ต่อครั้ง

 

 

 

 

ภาพ/ข้อมูล :
เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ