รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ย

03 ก.ค. 2566

1917 ครั้ง

 

                                                            เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ย

 

          ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด ครั้งที่ 7/2566 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังต่อไปนี้

 

 

                          ประเภทเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย

                    เงินฝากออมทรัพย์

1.70

                    เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

2.20

                    เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฌาปนกิจ

2.00

                    เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีโชค

3.25

                    เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกษียณเกษมสุข

3.50

 

                             

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่   21   กรกฏาคม  พ.ศ. 2566

ภาพ/ข้อมูล :
เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ