รายละเอียด

เงินฝากออมทรัพย์

03 ก.ค. 2566

1285 ครั้ง

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

สหกรณ์แบ่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฌาปนกิจ
  3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีโชค
  4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกษียณเกษมสุข

 

หลักเกณฑ์ การเปิดบัญชี การฝากเงิน การถอนเงิน และอื่น ๆ ดังนี้

          1. ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินออมทรัพย์พิเศษได้เพียง 1 บัญชี เว้นแต่ผู้ที่เปิดบัญชีไว้เกินก่อนหน้าที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้

          2. ผู้ฝากคนหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในสหกรณ์นี้ได้ โดยจำนวนเงินที่ฝากในบัญชีครั้งแรกนั้น ต้องไม่น้อยกว่า 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาท)

และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจำนวนเท่าใดก็ได้

          3. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใด มีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้งสหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สอง

และครั้งต่อๆ ไป หรือการปิดบัญชีหลังการถอน ครั้งที่หนึ่ง ในอัตราครั้งละ 50.00 บาท (ห้าสิบบาท) ต่อครั้งในเดือนนั้น ๆ

          4. ในกรณีที่จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฌาปนกิจ

หลักเกณฑ์ การเปิดบัญชี การฝากเงิน การถอนเงิน และอื่น ๆ ดังนี้

          1. ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฌาปนกิจ ได้เพียง 1 บัญชี

          2. ผู้ฝากคนหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฌาปนกิจ ในสหกรณ์นี้ได้โดยจำนวนเงิน ที่ฝากในบัญชีครั้งแรกนั้น ต้องไม่น้อยกว่า 500.00 บาท(ห้าร้อยบาท)

โดยผู้ฝากยินยอมให้หักจากเงินได้รายเดือนหรือ บัญชีเงินฝาก ผู้ฝากจะส่งเงินฝากเท่ากันทุกเดือน

          3.ผู้ฝากมีหนังสือยินยอมให้ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฌาปนกิจ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด เพื่อนำส่งเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

          4. หากสมาชิกคนใดมีเหตุอันจำเป็นต้องการถอนเงินการถอนมากกว่าหนึ่งครั้งในรอบปี สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อๆ ไป

ในอัตราครั้งละ 50.00 บาท (ห้าสิบบาท) เว้นแต่การปิดบัญชี

          5. หากถอนก่อนการนำส่งเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีโชค

หลักเกณฑ์ การเปิดบัญชี การฝากเงิน การถอนเงิน และอื่น ๆ ดังนี้

          1. ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีโชค ได้เพียง 1 บัญชี

          2. ผู้ฝากคนหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีโชค ในสหกรณ์นี้ได้ โดยจำนวนเงิน ที่ฝากในบัญชีครั้งแรกนั้น ตั้งแต่ 500.00 - 15,000.00 บาท

โดยผู้ฝากยินยอมให้หักจากเงินได้รายเดือน ผู้ฝากส่งเงินฝากเท่ากันทุกเดือน หากถอนก่อน 36 เดือน จะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์

          3. หากสมาชิกคนใดมีเหตุอันจำเป็นต้องการถอนเงินมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งเดือน สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อๆ ไป ในอัตราครั้งละ 50.00 บาท

(ห้าสิบบาท) เว้นแต่การปิดบัญชี

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกษียณเกษมสุข

หลักเกณฑ์ การเปิดบัญชี การฝากเงิน การถอนเงิน และอื่น ๆ ดังนี้

1. การเปิดบัญชี ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกษียณเกษมสุข ได้เพียง 1 บัญชี

2. ผู้ฝากคนหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกษียณเกษมสุข ในสหกรณ์นี้ได้ โดยจำนวนเงิน ที่ฝากในบัญชีครั้งแรกนั้น ตั้งแต่ 500.00 - 15,000.00 บาท

โดยผู้ฝากยินยอมให้หักจากเงินได้รายเดือน ผู้ฝากส่งเงินฝากเท่ากันทุกเดือน หากถอนก่อนเกษียณหรือหมดสมาชิกภาพ จะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์

3. หากสมาชิกคนใดมีเหตุอันจำเป็นต้องการถอนเงินการถอนมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งเดือน สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อๆ ไป ในอัตราครั้งละ 50.00 บาท

(ห้าสิบบาท) เว้นแต่การปิดบัญชี

         

          เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีโชค และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกษียณเกษมสุข และค่าหุ้น รวมกัน ต้องไม่เกิน 15,000.00 บาท ต่อสมาชิกหนึ่งรายต่อหนึ่งเดือน

หรือตามที่สหกรณ์กำหนด

ภาพ/ข้อมูล :
เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ